Geoportal

za pregled mjera energetske efikasnosti grada Prijedora

Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini

Dekarbonizacija

U okviru GIZ projekta „Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini (GIZDecES)“ i njegovoj komponenti navedenoj u Pozivu broj: 83404583 izvedena je metodologija i model implementacije GIS rješenja sa prikupljenim podacima za višeporodične zgrade (MAB - Multi Apartment Buildings) i harmonizaciju u kontekstu mjera energetske efikasnosti (EE) u zgradarstvu na nivou opštine Prijedor. Konzorcijum Automated Geosolutions d.o.o. Banja Luka (nosilac konzorcijuma) i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci su iskazali interesovanje ponudom broj: 36-02/22 i realizovali ovaj projekat u odnosu 80% Automated Geosolutions d.o.o. i 20% Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Predstavljen je alat koji pokriva metodologiju proračuna energetskih i ekonomskih pokazatelja postojećeg stanja i EE mjera, te navedeni podaci služe isključivo pri odlučivanju koji su to prioritetni projekti za energetsku obnovu zgrada. Na nivou opštine Prijedor, moguće je sagledati arhitektonske, energetske i ekonomske pokazatelje postojećih zgrada, trenutnog stanja i nakon primjene mjera energetske efikasnosti na omotaču i na sistemu grijanja, u zavisnosti od tipa i perioda gradnje. Osim pokazatelja na pojedinačnim postojećim zgradama, alat naprednim korisnicima omogućava i pregled ukupnih podataka o arhitektonskim, energetskim i ekonomskim pokazateljima, prema tipovima i periodima gradnje zgrada. Navedeni podaci za zgrade ne služe u svrhu izdavanja energetskog certifikata zgrade.

GIS model

Geoportal kao softversko rješenje kreiran je kao GIS model baziran na troslojnoj servisno – orijentisanoj arhitekturi izgrađen u potpunosti na Open Source platformi. Sistem ima centralizovan model baze podataka, gdje su svi podaci migrirani i uskladišteni. Za potrebe prikupljanja podataka i rada na terenu razvijena je mobilna softverska aplikacija koja je povezana sa centralnom bazom podataka (uspostavljene stalne komunikacione usluge na nivou objekta i njegovih metapodataka). Na taj način su prikupljeni i obrađeni podaci u realnom vremenu do baze podataka na nivou objekta sa svim potrebnim parametrima objekta (null i ne null metapodaci). Na prikupljenim podacima uskladištenim u bazi postoji mogućnost da se usvoje energetski proračuni prije EE mjera i energetske i ekonomske proračune nakon EE mjera na određenim višeporodičnim zgradama, te da se obezbijedi izvještaj u kome su navedeni relevantni pokazatelji kao povratna informacija. Osim početnog pregleda podataka (automatski prikaz – po „difoltu“) softverski GIS modul je modularno rješenje koje ima i administrativni modul (za napredne korisnike) u kome korisnik može da mijenja vrijednost ekonomskih parametara: kamatnu stopu, cijenu energije i cijenu po jedinici mjere za pojedine dijelove omotača (I set – zidovi, II set – krov, III set - pod), zatim da kreira nove zgrade i modifikuje podatke o arhitektonskim, energetskim i ekonomskim pokazateljima kod novih, ali i kod postojećih zgrada, te da ukupne statističke podatke o svim pokazateljima sagleda uz pomoć grafičke analize.

2D/3D modul geoportala

Modul Geoportala ima mogućnost on the fly reprojekcije u 2D/3D nivou prikaza. U okviru ovih modula omogućen je prikaz, analiza i proračun parametara energetske efikasnosti na bazi geoprostornih podataka. U okviru ovih modula objavljeni su arhitektonski, energetski i ekonomski podaci koji su prethodno sračunati i predstavljaju sastavni dio podataka koji čine predloženi model. Korisnicima softvera je omogućeno da sagledaju korisnosti unapređenja omotača preko pojedinačnih mjera (set mjera: I, II ili III), te efekta njihovog zajedničkog unapređenja (IV set mjera). U zavisnosti od sistema grijanja zgrade imaju ponuđenu po jednu varijantu unapređenja sistema grijanja (set mjera: IVa ili IVb). Za jednu zgradu ukupno je ponuđeno 5 varijanti unapređenja energetskog stanja, što će u zavisnosti od unapređenja sistema grijanja biti podržano i sa ekonomskim pokazateljima. Softver ima fiksne pokazatelje energetskog stanja zgrade prije i nakon primijenjenih setova mjera, kroz parametre: potrebna energija za grijanje u MWh i specifična potrebna energija za grijanje u kWh/m², finalna energija, isporučena energija, primarna energija i emisija CO₂, te ušteda energije. Ekonomski pokazatelji su predstavljeni kroz parametre cijene po jedinici mjere seta mjera, zatim ukupne investicije sa PDV-om, cijene energije, neto uštede, kamatne stope, prostog perioda povrata – payback, neto sadašnje vrijednosti – NPV i koeficijenta neto sadašnje vrijednosti – NPVQ. Ekonomski vijek trajanja mjera na omotaču zgrada vođen je na 30 godina prema Regulation (EU) No. 244/2012 of 16 January 2012 Supplementing Directive 2010/31/EU. Procjena fiksnih ekonomskih parametara za početne ekonomske pokazatelje navedena je u skladu sa cijenama materijala i radova, energije, nominalnom kamatnom stopom i stopom inflacije iz oktobra 2022. godine.

Za bolji pregled sadržaja mapa, preporučuju se rezolucije ekrana (1600 x 900)px, pa naviše!

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske